میزان باروری کل در کشور 1.8 است/ کشور در آینده با بحران سالمندی روبرو است