باید از حضرت عباس(ع) درس بزرگ تسلیم پذیری محض را بیاموزیم