ساختار نظام اقتصادی متکی به نفت موجب تشکیل مافیای اقتصادی شده/ مبارزه با فساد اقتصادی در حد شعار