هم قدمی اوباما با جمهوری خواهان آمریکا برای مهار قدرت اقتصادی چین