حضرت عباس(ع) عالی ترین جلوه ولایت پذیری و دفاع از دین است