نام بیش از هفت هزار هرمزگانی به اسامی حسین، ابوالفضل و سجاد (ع) مزین است