وزارت علوم از ساخت خوابگاه جدید منع شده است /قدمت 250 خوابگاه دانشجویی بالای 20 سال است