فعالیت تجاری مرز میلک تا پایان شهریور 24ساعته خواهد شد