منتقدان بخش جنبی دو هفته با گارگردانان «در آغوش شیطان» را برگزیدند