مجوز انتشار ۱۰هزار میلیارد تومانی اوراق مشارکت بانک مرکزی/ فعلا نیازی به انتشار اوراق نیست