دانشجویان دانشگاه شاهرود در اعتراض به قانون استانی شدن انتخابات تجمع کردند