سخنگوی دانشجویان بورسیه: مجازات‌های غیرقانونی بر ضد دانشجویان بورسیه اعمال می‌شود