الانبار، به سبب خیانت سقوط کرد/ ۱۲ هزار پلیس، سلاح خود را زمین گذاشتند