یارانه شش میلیون نفر قطع می‌شود/ حذف شدگان از یارانه به این سامانه بروند