جزئیات اقدامات انجام شده در طرح جامع بهداشت در خوزستان