سردار اشتری: پاکدستی و پاک چشمی در نیروی انتظامی اولویت است