واریز 12 میلیارد دلار از منابع نفتی به صندوق توسعه ملی