اسب سفید پادشاه با بازی الناز شاکر دوست جایگزین رخ دیوانه شد