مساجد را از انحصار گروه ها خارج کنیم/ آبادی مسجد به فعالیت های مستمر است