قاری برجسته مصری اتحاد مسلمانان را به رخ جهانیان کشید/فیلم