تخریب ساخت و سازهای محمودآباد کرج به دستور مقامات قضایی است