طرح توسعه تئاتر در استان بوشهر اجرا می‌شود/ افزایش اجراهای عمومی