ساخت نانوحسگر ارزانی برای اندازه‌گیری کمی و کیفی گازها