کمیته امداد باید با روحیه بسیجی و نگاهی علمی اداره شود