پرداخت و تقسیط مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه ممکن شد