عضویت مستقل واحدهای جامع و بسیار بزرگ دانشگاه آزاد در انجمن آسایهل