نجات جان یک کارگرافغان از چاه توسط آتش نشانان تهران