- حذف رکود در بازار خودرو با افزایش تسهیلات کم بهره به مصرف کنندگان