بازرسی از مراکز نظامی و دفاعی ایران، درخواست جاسوسی رسمی است