هويت بافت‌هاي تاريخي در گرو رعايت استانداردهاي معماري است