عمليات تروریستی علیه نمازگزاران در استان قطیف عربستان محکوم شد