سوگنامه دکتر محمد کریمی علوی برای مرحوم استاد آیینه‌وند