با تجربه انتخابات ریاست جمهوری بعید است همگرایی میان اصولگرایان شکل نگیرد