یکهزار و 110 میلیارد ریال اعتبار عمرانی از محل ماده 10 و 12 به لرستان اختصاص یافت