اجرای طرح سرشماری جمعیتی بهداشت خانواه در شهرستان ریگان