- سهمیه سوخت خودروهای شخصی و موتورسیکلت ها بدون هماهنگی قطع شد