تفاهم ایران و فرانسه برای سفر ناشران و نویسندگان به دو کشور