محبوبیت مهمترین نیاز ورزش او اسپرت برای ورود به المپیک