فاز هفتم موزه میراث روستایی کلید خورد/ایجاد بازارچه صنایع دستی حوزه دریای کاسپین