ضرورت ایجاد تحول در تعزیرات حکومتی/غرب در حقوق بشر منطقی جز زور ندارد