73 درصد داوطلبان در آزمون ارشد پزشکي زن و 27 درصد مرد بوده‌اند