پیکر سوخته و تاول‌زده برادرم و همرزمانش، سند جنایات آمریکا است