بان کی مون حل مسالمت‌آمیز مناقشه دریای چین جنوبی را خواستار شد