فتح خرمشهر وفای به عهد رزمندگان اسلام با خداوند بود