کلنگ ساخت مزار شهدای شهرستان هیرمند به زمین زده شد