338 مورد بازرسی فنی و اجرایی توسط شرکت گاز لرستان انجام شد