داغی که منصوریان و تیمش به دل حریف عربستانی گذاشتند