حضور ۱۳۵ اسب در هفته سیزدهم و چهاردهم سوارکاری کورس بهاره