مرمت سردرب بیمارستان نوریه کرمان ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد