بان کی مون حصول راه‌حل صلح‌آمیز درباره مناقشه دریای چین جنوبی را خواستار شد